Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Hydref 28ain

CraciauLlyfr y mis yw Craciau gan Bet Jones,

Dydd Llun, 30 Mawrth, 4.35 a.m.

Cysgai’r rhan fwyaf o boblogaeth y dref a’r ardal gyfagos gwsg diofal yn eu gwlâu – oddeutu chwe mil ohonynt, yn ddynion, merched a phlant.

Yng nghanol Cors Ddyga roedd gweithwyr y shifft nos ar y safle ffracio yn ddiwyd wrth eu gwaith.

Yn ddirybudd, daeth ochenaid ddofn o grombil y ddaear.

Mae craciau’n ymledu o dan y ddaear ar ôl y daeargryn ar Ynys Môn. Mae craciau ar hyd yr wyneb hefyd.

Daw gofid newydd i ran Idris, ffermwr sy’n byw i sicrhau bod ei wraig yn cael y morffin sydd ei angen arni. Wrth iddi lithro i mewn ac allan o’r byd hwn, a fydd hi’n llwyddo i rannu ei chyfrinach olaf ag ef?

Mae craciau’n ymddangos ym myd Eileen wrth iddi gymryd awenau archfarchnad Alda. Ond a fydd hi’n cael siâp ar Siôn, y llipryn diog, a Kelly, merch ifanc y mae mwy iddi na’i chartre ym mloc fflatiau Maes y Dref?

A beth am Haydn? Manteisio ar y craciau y mae ef ac yntau ar fin dechrau ar ei dymor fel maer.

Nofel gyffrous, llawn digwyddiadau dramatig sy’n codi cwestiynau am effaith rhai prosiectau ynni ar yr amgylchfyd.

Archebwch yma> Llyfr | Llyfr Llafar | E-lyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Darparu cyfleusterau newydd cyffrous i Lyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Llyfrgell RhuddlanMae pennod arbennig ar fin dechrau yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan gyda gwaith i fod i ddechrau ar ddatblygu cyfleusterau newydd cyffrous ar gyfer ei gwsmeriaid.

Mewn arolwg diweddar, dywedodd cwsmeriaid Cyngor Sir Ddinbych nad ydynt eisiau mynd i nifer o swyddfeydd i wneud ymholiadau, a’u bod yn dymuno dewis sut y maent yn cael gafael ar wasanaethau’r cyngor a chadw mewn cysylltiad.

I gwsmeriaid Rhuddlan, bydd hyn yn dod yn realiti’n fuan wrth i waith adeiladu ddechrau cyn bo hir i ‘ail-lunio’ y tu mewn i’r Llyfrgell a’r Siop Un Alwad, fel y bydd cwsmeriaid yn gallu cael mynediad at nifer o wahanol wasanaethau o un lleoliad yn y dyfodol, a bydd y gymuned leol yn gallu eu defnyddio, i gynnal eu digwyddiadau a’u gweithgareddau eu hunain.

Er mwyn cadw ein cwsmeriaid a’n hymwelwyr yn ddiogel tra bod y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo, bydd Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn cau i’r cyhoedd o ddydd Iau 13 Hydref tan fis Rhagfyr 2016.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Irving, Aelod Arweiniol Dros Dro dros Dwristiaeth a Hamdden: “Hoffem ddiolch i gwsmeriaid o flaen llaw am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

“Mae hwn yn ddatblygiad o bwys a fydd yn gwella’r cyfleusterau i bobl leol sy’n defnyddio’r ystod eang o wasanaethau sydd eisoes ar gael yn llyfrgell Rhuddlan.

“Rydym yn deall pwysigrwydd y gwasanaeth hwn i bobl leol a bydd defnyddwyr y llyfrgell a’r Siop Un Alwad yn mwynhau cyfleusterau llawer iawn gwell pan fydd y safle’n ailagor ym mis Rhagfyr.”

Bydd eitemau Llyfrgell sydd i fod i gael eu dychwelyd ar 13 ac 14 Hydref yn cael eu derbyn gan staff pan fydd y llyfrgell yn ailagor, dydd Llun 17 Hydref yn y lleoliad dros dro ar yr amseroedd arferol:

Neuadd Gymunedol Rhuddlan, Stryd y Senedd, Rhuddlan, LL18 5PU

Dydd Llun 9:30 – 12:30 1:30 – 5pm
Dydd Mercher 9:30 – 12:30 1:30 – 5pm
Dydd Iau 1:30 – 5pm
Dydd Gwener 9:30 – 12:30 1:30 – 5pm

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a diolch i chi am eich cydweithrediad a’ch amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuddlan | Tagiwyd | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 18fed Hydref, 2.00yh

Y TraethBydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar 18fed Hydref am 2.00yh. Llyfr y mis yw Y Traeth gan Haf Llewelyn.

Ers i Margaret Cave briodi’r uchelwr Siôn Wynne o Wydir, pan nad oedd fawr hyn na phlentyn, roedd hi wedi ceisio’i pherswadio ei hun ei bod hi’n perthyn. Ond mae’n gorfod dioddef dirmyg ei theulu yng nghyfraith ac yn cael pyliau dwys o iselder ac yn hiraethu am ei merch fach, ac am ei gwr sy’n treulio’i amser yn Llundain bell.

Pan ddaw Begw i weithio fel morwyn ati, mae perthynas agos yn tyfu rhyngddi hithau a Margaret a daw Begw i deimlo nad oes ganddi ddewis ond aros gyda’i meistres drwy’r cyfan.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 12 Hydref, 7.30

The Girl on the TrainBydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod eto ar 12 Hydref am 7.30pm.  Y mis hwn byddant yn trafod The Girl on the Train gan Paula Hawkins.

Mae Rachel yn dal yr un trên gymudwyr bob bore. Mae hi’n gwybod y bydd yn aros ar yr un signal bob tro, yn edrych dros res o gerddi cefn. Mae hi hyd yn oed yn wedi dechrau teimlo fel ei bod hi’n adnabod y bobl sy’n byw yn un o’r tai. ‘Jess a Jason’, fel mae hi’n eu galw. Mae eu bywyd – fel mae hi’n ei weld – yn berffaith. Oni allai Rachel fod mor hapus â hynny.

Ac yna, mae hi’n gweld rhywbeth brawychus. Dim ond munud nes bydd y trên yn symud ymlaen, ond mae’n ddigon.

Nawr mae popeth wedi newid. Nawr mae gan Rachel gael cyfle i fod yn rhan o’r bywydau mae hi wedi eu gwylio o bell.

Nawr byddant yn gweld; mae hi’n llawer mwy na dim ond y ferch ar y trên …

 

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Medi 30fed

Ar y Lein EtoBydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfodyn Llyfrgell Rhuthun ar 30fed Medi am 3.00yh. Llyfr y mis yw Ar y Lein Eto gan  Bethan Gwanas.

Dyddiadur bywiog a darllenadwy o deithiau Bethan Gwanas – drwy’r ddau begwn, i’r Affrig ac ati. Ceir nifer o straeon difyr ynghyd â’i sylwadau hithau am amrywiaeth y dywylliannau a’r arferion, y wleidyddiaeth a’r economi a brofwyd.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 26 Medi

Bydd Llyfr a Llymed, grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd ar 26ain Medi, 7.30, i drafod:

I Botany BayI Botany Bay gan Bethan Gwanas

“Byddai’n mynd i uffern, yn siwr. Dyna oedd y dylluan – arwydd gan Dduw ei fod wedi ei gweld hi. Arwydd y byddai’n cael ei dal, a’i chosbi.”

Dolgellau 1833, ac mae bywyd tawel Ann Lewis, 18 oed, yn gwella’n arw. Mae’n cael swydd newydd mewn siop ddillad yn y dref ac mae gwas ffarm golygus o’r enw Elis Edwards yn dangos diddordeb mawr ynddi. Beth all fynd o’i le?

Dyma stori gyffrous a hynod ddarllenadwy sydd wedi ei seilio ar ffeithiau go iawn am gyfnod creulon a chythryblus yn ein hanes gan awdures sy’n feistres ar ei chrefft.

a

Morffin a MêlMorffin a Mêl gan Siôn Hughes

Nofel gyffrous wedi ei lleoli yn Llydaw, Paris a Chymru adeg yr Ail Ryfel Byd. Mae Ricard yn fiolinydd dawnus ond pan ddaw’r rhyfel mae’n cael ei anfon i dref Vannes ar berwyl peryglus ar ran yr heddlu cudd. Stori apelgar, afaelgar gan awdur Llythyrau yn y Llwch.

Croeso cynnes i bawb!

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 20ain Medi, 2.00yh

Rhyd y GroBydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhun yn cyfarfod ar 20ain Medi am 2.00yh. Llyfr y mis yw Rhyd y Gro gan Sian Northey.

Nofel gywrain am gwlwm teulu, am gariad a cholled ac am y modd yr ydym yn gwau edafedd y gorffennol i greu ein storïau bratiog ein hunain.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , | Rhowch sylw