Pa gymeriad Roald Dahl ydych chi?

Oxford University PressMae Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn dathlu bywyd a gwaith Roald Dahl, ond pa un o’i gymeriadau ydych chi debycaf iddyn nhw? Cymerwch y prawf gan Oxford University Press i gael yr ateb!

Cyhoeddwyd yn Gwasanaethau ar-lein, Sialens Darllen Haf | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Sesiynau Pwyntiau Siarad newydd yn Rhuthun

Llyfrgell RhuthunMae sesiynau Pwyntiau Siarad a gafodd eu sefydlu er mwyn hybu iechyd a lles unigolion rwan wedi cael ei ymestyn i Rhuthun.

Yn Sir Ddinbych, sefydlwyd Pwyntiau Siarad gan staff Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (yn cynnwys gofal cymdeithasol i oedolion) er mwyn cynnig dull gwahanol i bobl gael gwybod pa gymorth all fod ar gael yn eu cymuned i gefnogi eu hiechyd a’u lles. Gan weithio gyda sefydliadau partner, rydym am geisio ymateb yn gyflymach ac mewn dull sydd wedi’i deilwra’n bersonol ar gyfer yr unigolyn, yn hytrach na’r dull traddodiadol o ‘un dull yn addas i bawb’. O dan y model newydd hwn, os bydd dinasyddion yn gallu ymweld â’u meddyg teulu bydd disgwyl iddynt, yn gyffredinol, fynychu Pwynt Siarad yn hytrach na derbyn ymweliad i’r cartref.

Yn y Pwyntiau Siarad mae cyfle i ddinasyddion Sir Ddinbych gyfarfod â rhywun sy’n wybodus ynglŷn â materion gofal cymdeithasol. Byddant yn gallu darganfod beth sydd ar gael yn eu hardal mewn lleoliad cyfleus, priodol a chroesawgar a thrafod y canlyniadau lles y maent yn eu dyheu yn bersonol neu ar gyfer eraill. Byddwn yn canolbwyntio ar ganfod beth sy’n bwysig i ddinasyddion er mwyn iddyn nhw fyw fel y mynnon nhw mewn amgylchedd diogel.

Mae sesiynau nawr yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Rhuthun bob yn ail ddydd Iau – bydd y sesiwn nesaf ddydd Iau, Awst 25 rhwng 10am a 1.30pm.

Os bydd rhywun angen cymorth â bywyd bob dydd gofynnwch iddynt ddod draw i un o’r Pwyntiau Siarad (gweler isod) neu ffonio’r Pwynt Mynediad Sengl ar 0300 456 1000 i wneud apwyntiad

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Awst 26, 3.00

Y BwthynBydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfodyn Llyfrgell Rhuthun ar 26 Awst am 3.00yh. Llyfr y mis yw Y Bwthyn – Caryl Lewis.

Nofel sy’n troi o gwmpas tri chymeriad – Enoch, Isaac ac Owen. Mae’r stori’n dechrau pan mae Owen yn dod i aros mewn bwthyn ar dir fferm fynyddig. Nofel delynegol, gynnil, a byd natur yn ganolog i’r digwyddiadau, sy’n aros yn y cof.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Gwefan llyfrgell newydd yn dod yn fuan

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych yn gosod System Rheoli Llyfrgell newydd, fel rhan o gynllun newydd i Gymru gyfan wedi’i gefnogi gan Llywodraeth Cymru.

Bydd hyn yn cynnig gwell safle i’ch galluogi i adnewyddu a neilltuo eich eitemau, a bydd yn rhoi mynediad lawn i’ch cofnodion eich hun a’r catalog llyfrgell ar-lein, yn ogystal â’n ystod o wasanaethau digidol.

Er mwyn i’r gwaith hwn symud ymlaen efallai y bydd oedi wrth archebu rhai eitemau sydd ar hyn o bryd allan o stoc, ac ni fyddwn yn gallu derbyn ceisiadau am eitemau y mae angen eu prynu yn ystod y cyfnod pontio.

Bydd y system newydd ar gael ddiwedd Awst ac rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y gall hyn ei achosi yn y cyfamser.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Gweithgareddau i blant yn Llyfrgell Corwen

PrintBore Iau 10.30-12.30

Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Awst 18

Am ddim  (Gofynnir i oedolyn aros gyda phlant dan 8)

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Corwen, Sialens Darllen Haf | Tagiwyd , | Rhowch sylw

E-lyfrau Cymru

Rydym yn falch o allu dweud wrthych fod gwasanaeth E-lyfrau Cymru yn ôl yn weithredol.  Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y gall y problemau dros yr wythnos ddiwethaf fod wedi eu hachosi.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Tagiwyd | Rhowch sylw

Gweithgareddau i blant yn Llyfrgell Corwen

PrintBore Iau 10.30-12.30

Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Awst 11

Awst 18

Am ddim  (Gofynnir i oedolyn aros gyda phlant dan 8)

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Corwen, Sialens Darllen Haf | Tagiwyd , | Rhowch sylw